Nejs


Herzlich wìllkùmme ùf dìe Internetsit vùm Isabelle

Ihr sìn do ìm Teil „Fer d‘Groosse“, mìt Lìeder ùn Konzerte fer àlli.
Bsueche au ’s Teil „Fer d‘Kleine“

Nägschte Konzerte sahn ìhr >>DO<<

Erlawe d’Stìmmùng vùm Konzert « Ich bìn do » ìn Pàris ìn de Maison de l’Alsace mìt’m Berìcht vùm Alsace20.

Nouvel album  ”Ich bìn do”

Dédicace - 25

Zuem sahn, zuem lase, zuem heere :

E kompleter Artikel  vùm Albert Weber, >> DO << zuem lase

Entdecke do de TEASER  vùm Album “Ich bìn do”

De CD ìsch ze fìnde bim www.liederbrunne.com bi de Isabelle, ware de Koncerts.
Im Fàch « Müsik » kànn mìr pààr Üszueg heere.