Nejs


Herzlich wìllkùmme

Ihr sìn do ìm Teil „Fer d‘Groosse“, mìt Lìeder ùn Konzerte fer àlli.
Bsueche au ’s Teil „Fer d‘Kleine“

Nägschte Konzerte sahn ìhr >>DO<<

 Do e Üszug vùm Konzert «  Ich bìn do »

Nouvel album  “Ich bìn do”

Dédicace - 25

Zuem sahn, zuem lase, zuem heere :

E kompleter Artikel  vùm Albert Weber, >> DO << zuem lase

De CD ìsch ze fìnde bim www.liederbrunne.com bi de Isabelle, ware de Koncerts.
Im Fàch « Müsik » kànn mìr pààr Üszueg heere.