Nejs


Herzlich wìllkùmme ùf dìe Internetsit vùm Isabelle

Ihr sìn do ìm Teil „Fer d‘Groosse“, mìt Lìeder ùn Konzerte fer àlli.
Bsueche au ’s Teil „Fer d‘Kleine“

Nägschte Konzerte sahn ìhr >>DO<<

 Do e Üszug vùm Konzert «  Ich bìn do »

Nouvel album  “Ich bìn do”

Dédicace - 25

Zuem sahn, zuem lase, zuem heere :

E kompleter Artikel  vùm Albert Weber, >> DO << zuem lase

De CD ìsch ze fìnde bim www.liederbrunne.com bi de Isabelle, ware de Koncerts.
Im Fàch « Müsik » kànn mìr pààr Üszueg heere.