Biografie


E Stìmm wie elsassisch sìngt
E Gitàrr wie d’Lìedle begleit
E Müsik wie folk ùn electro klìngt
Un Gschìchtle voller Freid

Wìllkùmme ìn d’Müsikwalt vùm Isabelle

Lìedermàcherin

Schriewe, kùmponìere ùn elsassischi Lìedle sìnge, so màcht’s Isabelle àls Lìedermàcherin. Elsassisch ìsch ìhri Muedersproch. Mìt 11 Johr het sie schùn ùf de Bühn gsùnge ùn mìt 17 Johr het sie ìhri erste Lìedle gschrìewe.

Frìsch ùn dynamisch

Mìt frìschem Schwùng brìngt ‘s Isabelle ‘s Elsassische zuem lawe ùf pop-folk-rock-electro Note. Uf verschiedene Arte, mol energisch, mol zärtlich, zajt sie às de Dialekt e sàftigi Sproch ìsch. Mìt Kràft sìngt sie d’Lìeb, ’s Alldajliche, d’Zit.

D’Lìedermàcherin begleit sich àn de Gitàrr ùn Müsiker kùmme dezü mìt verschiedene Instrümante sowie de Kontràbàss, de Theremin, ‘s Klàvier, oder Schlaaìnstrümante.

Prodüktione ùn Bühne

‘s Isabelle schriebt elsassischi Lìedle fer grooss ùn klein. Sie het schùn àn e pààr Sàmmelplàtte mìtgemàcht, ùnder àndere, Lieder fer’s Herz, Mit’nander, Gospel Gsang, Barabli Hit,… ùn sie het au schùn zwei Album prodüziert : « Morjerot », mìt ìhre ejene Kùmponìerùnge ùn « Hin un Her » mìt Texte vùn de Emma Muller wo sie vertont het. Uf’m Album „D’Sunnebluem“ sìngt ‘s Isabelle poetischi Lìedle ùf jazz Melodie vùm Conrad ùn Jean-Philippe Winter.

Ihri Lìedle het sie schùn ùf verschiedene Bühne vùm Elsàss, vùm Ditschlànd, vùn de Schwitz, vùn Hollànd vorgstellt, ùn bsùndersch àn de Festivals Summerlied, Novemberlicht, Clair de nuit ùn Watthalden.

Formatione ùn Traffe

In 2009, het ‘s Isabelle àm Mundartsymposium ìn Bosen (D) mìtgemàcht. E Wùch fer ànderi Kìnschtler, Lìedermàcher ùn Dìchter, ze traffe ; dìe verschiedene Dialekt Variante vergliche ; schriewe, sìnge ùn ‘s Sààrlànd entdecke.

In 2012, ìm Ràhme vùm Traffe « Des coulisses à la scène », mìt de Litt vùn Voix du Sud (gegrìndt vùm Francis Cabrel) ùn ìn Pàrtnerschàft mìt de Festival Summerlied ùn Novemberlicht, het’s Isabelle d’Freid g’het fer mìt àndere Ditsch ùn franzeeschi Artischte ze schàffe.

Im Sùmmer 2014, màcht sie die Formation mìt Voix du Sud ùn Summerlied witterscht.

Projekte mìt àndere Artischte

‘s Isabelle teilt gare Bühn mìt àndere Artischte, vùn do oder sùncht wo. Sie het schùn mìt’m René Egles, Roland Engel, Jean-Pierre Albrecht, Conrad Winter, Jean-Pierre Schlaag, Roger Siffer, Jo Nousse, Manfred Pohlmann, Günter Hochgürtel, Martin Weller, … zsàmmegschàft.

Mìt de Hopla Guys het sie e müsikalischer zweisprochiger (elsassich-frànzeesch) Spektakel ùfgeböje.

Mìt’m Autor Stefan Woltersdorff màcht sie müsikàlischi Vorstellùnge ùm d’Literatür ìm Elsàss.

Fer’s Summerlied Festival 2014 het s Isabelle e ditsch-frànzeesches Projekt ùfgeböje mìt de Martina Gemmar, Lìedermàcherin üs de Pfàlz.